เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
วรรณกรรมกับสังคม

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

7101    -    ภาษาไทย    (Thai    Language)
7204  -  วรรณคดีไทย  (Thai  Literature)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

720401  -  วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย  (Thai  Literature  and  Society  /Culture)