เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2565/2

2132429 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน    มคอ.3 มคอ.5

2132214 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน    มคอ.3 มคอ.5

321322007 นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น    มคอ.3 มคอ.5

2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/1

2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

2132427 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

321321001 หลักการพื้นฐานงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล