เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ซูไรดา เจะนิ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อ - สกุล

นางสาวซูไรดา เจะนิ

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

การศึกษามหาบัณฑิต

สาขา

ภาษาไทย

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2013

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

การพัฒนาชุมชน

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2004

ประวัติการฝึกอบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยด้านอรรถศาสตร์

2023-09-13 - 2023-09-17

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน

2023-09-08 - 2023-09-09

งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตร เรื่อง ทักษะการออกแบบหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์

2023-03-04 - 2023-03-06

กองบริการวิชาการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย

2021-04-05 - 2021-04-10

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมพัฒนากิจกรรมจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Intergrated Learning : WIL)

2020-11-09 - 2020-11-11

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมการออกแบบชุดวิชา

2020-10-27 - 2020-10-29

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมการออกแบบชุดวิชา

2020-09-26 - 2020-09-28

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

2019-04-21 - 2019-04-26

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมย่อยอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2018-04-30 - 2018-05-04

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาทักษะการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

2016-12-08 - 2016-12-10

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 2

2016-11-11 - 2016-11-15

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2016-06-16 - 2016-06-17

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา