เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

7101    -    ภาษาไทย    (Thai    Language)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสอนภาษาไทย