เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะทางภาษาไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านเกาะเสือ สคูล สเตย์ จังหวัดพัทลุง เป็นอีกหนึ่งในความรับผิดชอบของสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการได้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการฝึกฝนเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับความรู้ในด้านทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร อันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทั้ง 4 ทักษะการสื่อสารนี้ ถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ส่งสารต้องคำนึงถึง เพื่อให้การสื่อสารนั้นเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ ที่ทำให้ผู้อ่านมีความฉลาด มีความคิด เกิดสติปัญญา และเกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้คนมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านจิตใจ และบุคลิกภาพ เพราะเมื่อมีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี จะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยจึงเป็นจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องเร่งส่งเสริม โดยเฉพาะกับเยาวชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยมาตรฐานในชีวิตประจำวัน เช่น เยาวชนใน ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เนื่องจาก ต.ท่าสาป มีประชากรโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสาร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนประสบปัญหาในการใช้ทักษะทางภาษาไทย โครงการนี้จึงวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลาได้พัฒนาทักษะทางภาษาไทยและส่งเสริมให้เยาวชนใน ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสามารถนำทักษะนั้นไปปรับใช้กับการสื่อสารชีวิตประจำวันของตนเองต่อไปได้ สำหรับกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะการสื่อสารตามฐานทั้ง 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการฟัง ฐานการพูด ฐานการอ่าน และฐานการเขียน และการเข้ากลุ่มเพื่อร่วมกันอภิปรายผลงานของเยาวชนที่ได้ฝึกปฏิบัติจากวิทยากร โดยมีเยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วม จำนวน 30 คน และจากการทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอยู่ในระดับดี ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอยู่ในระดับดีมาก

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา  จำนวน  30  คน

สถานที่ โรงเรียนบ้านเกาะเสือ สคูล สเตย์ จังหวัดพัทลุง

วันที่ดำเนินการ โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะทางภาษาไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา” ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลาได้พัฒนาทักษะทางภาษาและส่งเสริมให้เยาวชนใน ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและสามารถนำทักษะนั้นไปปรับใช้กับการสื่อสารชีวิตประจำวันของตนเองต่อไปได้ โดยจัดกิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา”ซึ่งมีกิจกรรมที่แยกย่อยเป็นฐานปฏิบัตการฝึกมัคคุเทศก์ จำนวน 7 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยภาษาไทย ฐานที่ 2 ฐานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยภาษาอังกฤษ ฐานที่ 3 ฐานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยภาษามลายูฐานที่ 4 ฐานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยฐานที่ 5 ฐานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยภาษาอาหรับ ฐานที่ 6 ฐานกิจกรรมสื่อน่ารู้ น่าเรียน และฐานที่ 7 ฐานสื่อสารให้ฉันฟัง และการเข้ากลุ่มเพื่อร่วมกันอภิปรายผลงานของเยาวชนที่ได้ฝึกปฏิบัติจากวิทยากร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 60 คน ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมบราแง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณาจารย์สังกัดหลักสูตรทางภาษา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาอาหรับ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการได้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการฝึกฝนเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับความรู้ในด้านทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารนอกจากนี้ได้มีการประเมินความพึงพอใจ พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับดีมาก

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในพื้นที่ตำบลท่าสาป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

สถานที่ ณ ห้องประชุมบราแง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ โครงการบริการวิชาการโรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา” ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนให้แก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาทักษะการเขียนของตนให้ดีและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดยะลา เพื่อให้เยาวชนมีศักยภาพในการเขียน และมีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและสามารถนำทักษะนั้นไปปรับใช้กับการสื่อสารชีวิตในประจำวันของตนเองต่อไปได้ โดยกิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพัฒนาท้กษะ การเขียนทางภาษาไทย”ซึ่งมีกิจกรรมที่แยกย่อยเป็นฐานปฏิบัตการฝึกเขียน จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานภาษาไทยกับการเขียน ฐานที่ 2 ฐานเรื่องสั้นน่าอ่าน ฐานที่ 3 ฐานเขียนเรื่องสั้น ฐานที่ 4 ฐานนำเสนองานเขียน และการเข้ากลุ่มเพื่อร่วมกันอภิปรายผลงานของเยาวชนที่ได้ฝึกปฏิบัติจากวิทยากร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในจังหวัดยะลา จำนวน 30 คน ดำเนินการในระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณาจารย์สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการได้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ถือเป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการเขียน ต้องการฝึกฝนเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้ทางการเขียนและเกิดทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียน นอกจากนี้ได้มีการประเมินทักษะการเขียนของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการเขียนอยู่ในระดับที่ดี และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการร้อยละ 95.40 อยู่ในระดับดีมาก

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในจังหวัดยะลา  จำนวน  30  คน

สถานที่ ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย ดำเนินการในระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้พัฒนาทักษะการเขียนของตนให้ดีและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เยาวชนมีศักยภาพในการเขียน และมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำทักษะนั้นไปปรับใช้กับการสื่อสารชีวิตในประจำวันของตนเองต่อไปได้ โดยกิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย” ซึ่งมีกิจกรรมที่แยกย่อยเป็นฐานปฏิบัติการฝึกเขียน จำนวน 3 ฐาน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ลำดับความคิดแล้วลองเขียน กิจกรรมที่ 2 การวางโครงเรื่องการลำดับเหตุการณ์ และเขียนโครงเรื่องเรื่องสั้น กิจกรรมที่ 3 เขียนเรื่องสั้นให้สมบูรณ์ กิจกรรมที่ 4นำเสนอผลงานและฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะจากวิทยากรกลุ่มเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ และคัดเลือกผลงานเด่น กิจกรรมที่ 5 ทบทวนความรู้และฝึกเขียนกวีนิพนธ์ และกิจกรรมที่ 6 เขียนกวีนิพนธ์ให้สมบูรณ์ โครงการนำเสนอกวีนิพนธ์และฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะจากวิทยากรเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ คัดเลือกผลงานเด่น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในจังหวัดยะลา จำนวน 40 คน ดำเนินการในระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณาจารย์สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการได้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ถือเป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการเขียน ต้องการฝึกฝนเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้ทางการเขียนและเกิดทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียน นอกจากนี้ได้มีการประเมินทักษะการเขียนของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการเขียนอยู่ในระดับที่ดี และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการร้อยละ 95.60 อยู่ในระดับดีมาก

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในจังหวัดยะลา  จำนวน  40  คน

สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย ดำเนินการในระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (ปีงบประมาณ 2562) ได้รับการ อนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรชประชานุเคราะห์ 41 ตำบลวังพญาอำเภอรามัน จังหวัดยะลา สามารถใช้ทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ มีลักษณะในการ ฝึกอบรมเชิงปฏิติการโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 30 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุคราะห์ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูและนักเรียน เกิดองค์ความรู้ในนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการทำสื่อการเรียนรู้ เพื่อใช้ในโรงเรียน นอกจากนี้ได้ประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 93 และมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  41  ตำบลวังพญา  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  จำนวน  30  คน

สถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุคราะห์ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ กิจกรรมชมรมรู้ (รักษ์) ภาษา สัญจร เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนพิกุล ต้าบลดุสิต อ้าเภอถ้้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการ ใช้กิจกรรมด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาไทยแก่กลุ่มเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนสวนพิกุล ต้าบลดุสิต อ้าเภอถ้้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ส้าหรับกิจกรรมในโครงการ มีให้ความรู้แก่กลุ่มเด็กนักเรียนฯ และจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ทาง ภาษาไทยให้เด็กในโรงเรียน เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนาการที่ดี และเกิดความสนุกสนานกับกิจกรรม ถือเป็นกิจกรรม ที่สามารถพัฒนาทักษะความรู้แก่เด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี และรายงานฉบับนี้ได้น้าเสนอผลการด้าเนินโครงการ ใน กิจกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานการด้าเนินการโครงการและผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กนักเรียน  โรงเรียนสวนพิกุล  ต้าบลดุสิต  อ้าเภอถ้้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ ณ โรงเรียนสวนพิกุล ต้าบลดุสิต อ้าเภอถ้้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ดำเนินการ วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

กิจกรรมที่ 7 บริการวิชาการ เรื่อง พัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับครูอาสาและตัวแทนนักเรียน ในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 5 (งานวิจัยและบริการวิชาการ) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคโควิด–19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย คณะทำงานได้มีการปรับกิจกรรมการอบรมดังกล่าวเป็นการจัดทำสื่อออนไลน์ จำนวน 7 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ไตรยางค์และการผันวรรณยุกต์ ชุดที่ 2 โวหารและสำนวน ชุดที่ 3 การอ่านร้อยกรอง ชุดที่ 4 การันต์ ชุดที่ 5 ตัวสะกด ชุดที่ 6 ชนิดของคำ ชุดที่ 7 วิธีการสอน ภาษาไทย เพื่อทางโรงเรียนจะนำสื่อไปเปิดให้กับนักเรียนได้ศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและนักเรียนศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย

สถานที่ เผยแพร่คลิปผ่าน YOUTUBE YRU THAI CHANAL

วันที่ดำเนินการ 7 สิงหาคม 2564

รายละเอียด

กิจกรรมที่ 10 บริการวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องบนพื้นฐาน Game Based Learning โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดย มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน ดำเนินการวันที่ 23 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 เกิดเครือข่าย 1 เครือข่าย และได้ส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านคำในภาษาไทยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องผ่านเกมที่ นักศึกษาในหลักสูตรได้ผลิตขึ้น นอกจากนี้ผลการทำสอบความรู้ทางด้านการใช้คำก่อน-หลังกิจกรรม พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการการใช้คำที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น และมีผลประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ร้อยละ 90.25 และมีข้อเสนอแนะและความต้องการให้หลักสูตรได้ส่งเสริม การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้กับนักเรียนประถมศึกษาในโอกาสหน้าต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่  3  และชั้นปีที่  4  จำนวน  30  คน

สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41

วันที่ดำเนินการ วันที่ 23 มกราคม 2564

รายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เตรียมความพร้อมในกิจกรรม การให้ความรู้ในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง พัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับครูอาสาและตัวแทนนักเรียนในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 6 ทั้งนี้ โครงการบริการวิชาการจะดำเนินโครงการโดยบันทึก การสอนของวิทยากร ตัดต่อ และเผยแพร่วีดิทัศน์แก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางออนไลน์ ยูทูป (YouTube) โดยมีวัตถุประสงค์นำองค์ความรู้ทางวิชาการ ไปบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมจำปูรี คระมนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

ครูอาสาและตัวแทนนักเรียนในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย    พุทธศาสนา  และวัฒนธรรม  รัฐกลันตัน  ประเทศมาเลเซีย

สถานที่ ศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

วันที่ดำเนินการ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง พัฒนาทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้กับชาวสยาม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 7 ณ โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนาและวัฒนธรรม วัดพิกุลทองวราราม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง พัฒนาทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้กับชาวสยาม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 7 ณ โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนาและวัฒนธรรม วัดพิกุลทองวราราม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างเทคนิคทางด้านการสื่อสารและการสอนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ ให้กับครูอาสาฯ ณ โรงเรียนสอนภาษาไทยพุทธศาสนาและวัฒนธรรม วัดพิกุลทองวราราม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ขอขอบคุณท่านเจ้าอาวาส (คุณเพียง) ท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ท่านประธานสมาคมสยามกลันตัน ผอ.โรงเรียนวัดพิกุลทองวราราม และประธานมูลนิธิและศูนย์การสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย คณะผู้ดูแลการเรียนการสอนภาษาไทย ครูอาสาจากโรงเรียนต่าง ๆ ชาวสยามทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูอาสาจากโรงเรียนต่าง  ๆ  ในรัฐกลันตัน  ประเทศมาเลเซีย

สถานที่ โรงเรียนสอนภาษาไทยพุทธศาสนาและวัฒนธรรม วัดพิกุลทองวราราม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

วันที่ดำเนินการ วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2566