เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ซูไรดา เจะนิ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ขวัญตา ทวีสุข , ผู้ร่วมเขียนบทความ สวพร จันทรสกุล, ซูไรดา เจะนิ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏครั้งที่ 6 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 63

ปีที่นำเสนอ

8, 2020

จัดโดย

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จังหวัดหรือเมือง

ราชภัฏจันทรเกษม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สวพร จันทรสกุล , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซูไรดา เจะนิ, ขวัญตา ทวีสุข

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏครั้งที่ 6 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 63

ปีที่นำเสนอ

8, 2020

จัดโดย

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จังหวัดหรือเมือง

ราชภัฏจันทรเกษม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

วรนาถ แซ่เซ่น , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซูไรดา เจะนิ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2562

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูไรดา เจะนิ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การพัฒนาหนังสือนิทานพื้นบ้านสองภาษา (ไทย-มลายูอักษรยาวี) เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น สาหรับเยาวชนในจังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 9, 2022

การศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 2019

การศึกษาภูมินามของหมู่บ้านในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2017

เอกสารประกอบการสอน

พัฒนาการของวรรณกรรมไทย, ปีที่จัดทำ 5, 2022