เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/2

121072023 การคิดและการใช้เหตุผล    มคอ.3 มคอ.5

2107468 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร    มคอ.3 มคอ.5

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร    มคอ.3 มคอ.5

121072015 ภาษากับสังคม    มคอ.3 มคอ.5

2107469 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

2107359 เทคนิคการสัมภาษณ์    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2566/1

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล