เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

34144314 ธุรกิจการผลิตสัตว์สวยงามและสัตว์เพื่อสันทนาการ    มคอ.3 มคอ.5

4144447 สหกิจศึกษา    มคอ.3 มคอ.5

14144108 หลักการเลี้ยงสัตว์    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

4144446 การเตรียมสหกิจศึกษา    มคอ.3 มคอ.5

14111428 คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์

14151109 งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์    มคอ.3 มคอ.5

14144105 จุลชีววิทยาในร่างกายสัตว์    มคอ.3 มคอ.5

14144107 พันธุศาสตร์ทางสัตว์    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล