เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สอนวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งบริหารงานในมหาวิทยาลัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ชื่อ - สกุล

นายธนากร ปามุทา

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีที่สำเร็จ

กรกฎาคม 2015

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2000

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบัน

วิทยาลัยครูเพชรบุรี

ปีที่สำเร็จ

มกราคม 1992