เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การออกแบบฐานข้อมุล  (Database  Design)

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)  -ระบบสารสนเทศ  (Information  System)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-  การจัดการฐานข้อมูล  (Management  Information  System)
-  เหมืองข้อมูล  (Data  Mining)
-  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  (System  Analysis  and  Design)