เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ธนากร ปามุทา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

๋Journal of Graduate School Sakon nakhon Rajabhat University

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ธนากร ปามุทา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

RMUTI JOURNAL Science and Technology

ปีที่นำเสนอ

2014

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การวิเคราะห์พฤติกรรมการยืมวัสดุสารนิเทศของห้องสมุดด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2017

ความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2016

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เรื่องการวนซ้ำของนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ปีที่จัดทำ 2015

Web Page Access Prediction on Server Side, ปีที่จัดทำ 2014

ระบบแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2014

Effective Sequence Representation in Predicting Web Page Accessibility, ปีที่จัดทำ 2013

การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2013

Data Preprocessing on Web Server Log Files for Mining Users Access Patterns, ปีที่จัดทำ 2012

Improving Web Page Prediction Using Defualt Rule, ปีที่จัดทำ 2012

การใช้เทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา, ปีที่จัดทำ 2012

เอกสารประกอบการสอน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม, ปีที่จัดทำ 2003

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้, ปีที่จัดทำ 2004

วิเคราะห์และออกแบบระบบ, ปีที่จัดทำ 2004

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ, ปีที่จัดทำ 2014

ตำรา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน, ปีที่จัดทำ 2020

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ, ปีที่จัดทำ 2014

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์, ปีที่จัดทำ 2003