เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/2

141144034 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี    มคอ.3 มคอ.5

141142009 วิจัยและสถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    มคอ.3 มคอ.5

141142011 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

4111353 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2566/1

141141001 พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล