ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.อรวรรณ กมล

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อรวรรณ วรานันตกุล

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.อรุณี ม่วงแก้วงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อลภา ทองไชย

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อักมาล เบ็ญหาวัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.อัจฉราพร ยกขุน

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ผศ.อัชมาน อาแด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อัญชริกา จันจุฬา

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี

รองอธิการบดีผ่ายกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.อับดุลรอฮิม รอยิง

อาจารย์

คณะครุศาสตร์