ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อามีร หะรง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.อารยา ชินวรโกมล

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.อารีฟ มะเกะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.อาลียะห์ มะแซ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อิทธิชัย สีดำ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อิบบรอเฮง อาลฮูเซน

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อิมรอน มีชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อิมรอน แวมง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อิลฮัม วรรณอาลี

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อิสมาแอ ยีมะแซ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ