ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.สุไลยา กุวิง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

สุไฮนา สาแม

พนักงานธุรการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สุไฮมี ลือโบะ

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานอธิการบดี

อ.สูฮัยลา บินสะมะแอ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.หัสลินดา บินมะแอ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อดุลย์สมาน สุขแก้ว

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อนันท์ ดอเลาะ

นักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อภิชิต อนุบุตร

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อมรเทพ มณีเนียม

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.อมาตย์ สูหลง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร