ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

โซฟีนา ลาเม็ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.โซฟีลาน มะดาแฮ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.โรซวรรณา เซพโฆลาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ไซนีย์ ตำภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ไมซาเราะห์ สะมะแอ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร