ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.สุธีรา ศรีสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.สุนิศา ธรรมบัญชา

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

อ.สุนิสา โส๊ะอุ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.สุนีย์ เครานวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สุนีย์ แวมะ

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.สุพร สุนทรนนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.สุภา วัชรสุขุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.สุภาพร จันทรคีรี

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.สุรพล หลินมา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์