ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.ดร.นัชชิมา บาเกาะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

ดร.นัซรียะห์ อาบู

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

รศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา

รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.นันทา จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

นารีฮะห์ หวันหวัง

พนักงานธุรการ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.นาเดีย ปายอ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.นินุสรา มินทราศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์