เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.อัจฉราพร ยกขุน

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

-รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 2564 - ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560 - 2564 สนใจการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

ชื่อ - สกุล

นางสาวอัจฉราพร ยกขุน

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่สำเร็จ

มกราคม 2018

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2005

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

เมษายน 2001

ประวัติการฝึกอบรม

การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3

2019-10-10 - 2019-10-12

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมการใช้งานระบบ มคอ.3 มคอ.5 และระบบบันทึกการสอน

2017-01-27 - 2017-01-27

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร