เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การใช้ภาษาและการสื่อสาร
กีฬา  และ  ดนตรี
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

1806  -เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การตลาดออนไลน์
Mobile  Commerce