เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

จัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อ 07 Apr 2023 09:58 น.

1 ตุลาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแก่บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2565 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยในปีนี้ทางคณะฯ จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 

   1) กิจกรรม HUSO Walk-Run วันเกษียณ 65 จัดขึ้นในช่วงเข้า ณ บริเวณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ 
   2) กิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 65 จัดขึ้นในช่วงค่ำ ณ ร้านอาหารฮาซานะห์ จ.ยะลา