เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานThe charm of cultural diversity “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม”

เมื่อ 07 Apr 2023 10:02 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน The charm of cultural diversity “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม” มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566 ภายใต้ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และนักศึกษากว่า 50 สาขาวิชาของแต่ละหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นราธิวาส นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา