เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

3134112 การจัดการร้านค้าคุณภาพ    มคอ.3 มคอ.5

331202003 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ    มคอ.3 มคอ.5

3134307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

3134206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4    มคอ.3 มคอ.5

3134216 นวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล