ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี

รองอธิการบดีผ่ายกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.อับดุลรอฮิม รอยิง

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.อับดุลฮาลิม อาแด

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.อับดุลเราะห์มาน สาและ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.อับดุลเลาะ บากา

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อับบ๊าส พาลีเขตต์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

รศ.อัปสร อีซอ

รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.อัลอามีน มะแต

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อัสฮาร์ เละแม็ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการจัดการ

อาซียะห์ และมาลี

พนักงานธุรการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์