ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.อับดุลฮาลิม อาแด

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.อับดุลเราะห์มาน สาและ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.อับดุลเลาะ บากา

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อับบ๊าส พาลีเขตต์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

รศ.อัปสร อีซอ

รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.อัลอามีน มะแต

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อัสฮาร์ เละแม็ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการจัดการ

อาซียะห์ และมาลี

พนักงานธุรการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.อาดีละห์ หะยีนิแว

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อาทิตยา วงศ์มณี

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อามีร หะรง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ