ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ดร.อาดีละห์ หะยีนิแว

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อาทิตยา วงศ์มณี

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อามีร หะรง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อารยา ชินวรโกมล

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อารีฟ มะเกะ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อาลียะห์ มะแซ

หัวหน้างานภาษามลายูและกำกับดูแลงานอาเซียนศึกษา

งานภาษามลายู

อ.อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อิทธิชัย สีดำ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อิบบรอเฮง อาลฮูเซน

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อิมรอน มีชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อิมรอน แวมง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร