เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน : โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักทางบรรณารักษศาสตร์แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 33 คน ดำเนินการในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 3-5 กรกฎาคม 2558

รายละเอียด

โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 218,000 บาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักทางบรรณารักษศาสตร์แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 1-3 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน : โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 232,020 บาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักทางบรรณารักษศาสตร์แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน ดำเนินการในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 19-21 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน : โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 237,540 บาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักทางบรรณารักษศาสตร์แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน ดำเนินการในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 8-10 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (บริการวิชาการ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และส่งเสริมให้เกิดการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักทางบรรณารักษศาสตร์แก่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า เพื่อพัฒนาศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในสังกัดเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 15 คน ดำเนินการจัดอบรมในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 นอกจากนี้ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการได้ร้อยละ 82.60 และมีข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทำให้เจ้าหน้าที่มีความสนใจในกิจกรรมของห้องสมุดมากยิ่งขึ้น และอยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อย ๆ และให้ทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้ามาอบรมให้ความรู้และดูแลห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ผู้บังคับบัญชา และนักเรียนตำรวจ และคนในชุมชน มีความรู้สึกดีใจ และรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากที่ทางห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เข้ามาให้ความรู้ในการจัดห้องสมุดครั้งนี้

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ดำเนินการ 9-10 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

อบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มเป้าหมาย

ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ อาคาร 25-405

วันที่ดำเนินการ วันที่ 3-4 เมษายน 2564

รายละเอียด

กิจกรรม : บริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครูและนักเรียน)

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มิถุนายน 2564

รายละเอียด

ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  41

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 19-21 เมษายน 2565

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ ยะลา นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565