เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นชอบการสอนภาษาอังกฤษประยุกต์ เช่น การอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การใช้สื่อต่างๆในการเรียนการสอน

ชื่อ - สกุล

นางสาวคอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2009

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

ภูมิศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

ประวัติการฝึกอบรม

เทคนิคและการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน

2023-02-27 - 2023-02-28

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาหลักสูตร OBE

2022-07-02 - 2022-07-03

คณะครุศาสตร์
หลักสูตร “การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน”

2022-03-30 - 2022-03-31

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย

2021-04-05 - 2021-04-10

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา