เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-  การพัฒนาและปรับสื่อการเรียนการสอนภาษาอังฤษ  ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและการวิเคราะห์ประเมินผลสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
-  การสอนรายวิชาด้านภาษาศาสตร์โดยเฉพาะ  ระบบคำและโครงสร้างภาษาอังกฤษ      
-  การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค  TPR  (Total  Physical  Respons

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  (English  Language)  710401
กิจกรรมการประเมิน  performance  based  assessment  เน้น  outcomes

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

ล่ามแปลภาษาอิสระ  แปลเอกสาร