เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 MULTI-DISCPLINARY RESEARCH STUDIES AND SOCIAL INNOVATION: SUSTAINABLE DEVELOPMENT TOWARD THE NEXT NORMAL

ปีที่นำเสนอ

7, 2022

จัดโดย

Faculty of Liberal Arts and Social Sciences FATONI University,Thailand

จังหวัดหรือเมือง

ปัตตานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการ The 3rd National Conference on Humanities and Social Sciences 3rd HUNIC Conference 2020

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จังหวัดหรือเมือง

สุรินทร์

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

กลวิธีการสอน TPR เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษของเด็กที่ใช้ภาษา มลายู, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่ใช้ภาษามลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทวิ-พหุภาษา, ปีที่จัดทำ 2018

การสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนเพื่อการสื่อสาร และความท้าทายต่อปริชานความเชื่อด้านการสอน ของนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ ในบริบทการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, ปีที่จัดทำ 2018

ศึกษาความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2018

อุดช่องโหว่ระหว่างการเป็นครูฝึกสอนกับครูประจำการ: ศึกษาความต้องการของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนและนักศึกษาฝึกสอนในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีต่อโปรแกรมเตรียมความพร้อมการเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2016

ความพึงพอใจต่อการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2015 PDF

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2013

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2013

The Relationships between English Ability, Attitudes and Motivation among First Year PSU Students fromP Islamic Religious Schools, ปีที่จัดทำ 2011 PDF

เอกสารประกอบการสอน

การวัดและประเมินผลทางภาษา, ปีที่จัดทำ 2018

วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์, ปีที่จัดทำ 2016