เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ลุตฟียะห์ แซะเซ็ง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

มีความถนัดเกี่ยวกับบำบัดนำ่้เสียโดยการหมักแบบไร้อากาศ เพื่อผลิตเป็นพลังงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม