เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารการพัฒนาชุมชน

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

ด้านสังคมวิทยา

-ด้านอาสาสมัครกับพัฒนาสังคม(อาเซียน)

-การพัฒนาที่ยั่งยืน

-ด้านการพัฒนาชุมชนบทและชุมชนเมือง

-ด้านธรรมาภิบาล

-ด้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการประกอบวิสาหกิจชุมชน

-ด้านจริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

ด้านสังคมวิทยา