เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ภากร นพฤทธิ์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พิ้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดพังงา แต่ใช้ชีวิตและเติบโตที่อำเภอเบตงตั้งแต่เด็กเลยได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมจีนอยู่เสมอ

ชื่อ - สกุล

นายภากร นพฤทธิ์

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขา

วรรณคดี

สถาบัน

Sichuan University

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2016

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

วรรณคดี

สถาบัน

Chong Qing University of China

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2011

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

ภาษาจีน

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2008

ประวัติการฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน

2023-09-01 - 2023-09-02

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ทักษะและเทคนิคการเขียนแบบประเมินและรายงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Professional Standards Framework (PSF)

2023-08-24 - 2023-08-24

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
อบรมเชิงปฎิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2023-05-12 - 2023-05-13

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
Journal Journey : เขียนอย่างไรให้ได้ไป Scopus

2023-03-19 - 2023-03-21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education)

2023-03-04 - 2023-03-06

กองบริการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาโจทย์วิจัย (ภาษาศาสตร์)

2023-02-09 - 2023-02-10

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย”

2023-01-26 - 2023-01-26

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ภายใต้หัวข้อ "แผน CWIE เขียนได้...ง่ายนิดเดียว"

2022-08-20 - 2022-08-21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

2022-05-11 - 2022-05-11

สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การดำเนินนงานตามกรอบการประเมิน ITA เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหนน้าที่ของรัฐ

2022-04-04 - 2022-04-04

-ไม่ระบุ-
การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลให้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2022-02-28 - 2022-03-01

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ-Outcome-Based-Education-OBE-Online

2021-07-12 - 2021-08-30

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2021-08-04 - 2021-08-04

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์หรือ Log frame (Logical Framework)” และกิจกรรมทักษะการออกแบบหลักสูตร

2021-04-05 - 2021-04-08

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมออกแบบชุดวิชา

2020-10-27 - 2020-10-29

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมอบรมการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

2019-09-21 - 2019-09-21

สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) อบรมเชิงปฏิบัติการระยะไก่อ่อน

2019-03-12 - 2019-03-15

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมอบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีนในเขตจังหวักภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมความรู้ด้านภาษาจีนให้กับครูท้องถิ่นสอนภาษาจีนในเขต ๒ จังหวัดชายแดนภาคใต้

2018-12-15 - 2018-12-16

สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง