เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

121101004 การเขียนภาษาจีน 1    มคอ.3 มคอ.5

2110321 ภาษาจีนระดับสูง 1    มคอ.3 มคอ.5

151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    มคอ.3 มคอ.5

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    มคอ.3 มคอ.5

2110324 ล่ามภาษาจีนเบื้องต้น    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

121101005 การเขียนภาษาจีน 2    มคอ.3 มคอ.5

2110217 การแปลภาษาจีนเบื้องต้น    มคอ.3 มคอ.5

2110327 ภาษาจีนระดับสูง 2    มคอ.3 มคอ.5

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล