เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ภากร นพฤทธิ์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ วรากร แซ่พุ่น, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, วราลี รุ่งบานจิต

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

4, 2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การสำรวจภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลาในสายตาของนักท่องเที่ยว ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน, ปีที่จัดทำ 4, 2019 PDF

การสำรวจและศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 12, 2019 PDF

การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยราฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2017 PDF

แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2017 PDF

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีนสำหรับนักสารสนเทศ, ปีที่จัดทำ 10, 2017

เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร, ปีที่จัดทำ 5, 2022