เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การเขียนภาษาจีน
การแปลภาษาจีน
วรรณกรรมจีน
ประวัติศาสตร์จีน
วัฒนธรรมจีน
ภาษาจีนโบราณ

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

711502  -  การแปลและล่าม  (Chinese  :  Translation  and  Interpretation)
711503  -  จีนศึกษา  (Chinese  Studies)
711504  -  วรรณคดีจีน  (Chinese  Literature)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

ร้องเพลงจีน
การเขียนพู่กันจีน
ล่ามภาษาจีน
กังฟูจีน
อ่านกลอนจีน
วิทยากรภาษาจีน