เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จบปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา จบปริญญาเอก สาชาผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม