เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

ผลิตภัณฑ์ประมง,  สุขาภิบาลอาหาร,  การวิเคราะห์อาหาร

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

วิทยาศาสตร์การอาหาร

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

functional  food,  การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทางประมง  และเกษตร