เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.พอหทัย ซุ่นสั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น สังกัดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรีออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท M.F.A Aligarh muslim university ,INDIA มีความชอบและความถนัดในเรื่องผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม แล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม