เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

2141315 การออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์    มคอ.3 มคอ.5

2140418 ศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

2143218 การออกแบบลวดลาย    มคอ.3 มคอ.5

121402006 ภาษาอังกฤษและการตลาด เพื่องานออกแบบ    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล