เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-  การออกแบบลวดลาย
-  การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
-  การออกแบบลวดลายผ้าบาติก

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

นฤมิตศิลป์  (Creative  Arts)
810202  -  แฟชั่นและสิ่งทอ  (Fashion  &  Textile)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-  การออกแบบลวดลาย
-  การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
-  การออกแบบลวดลายผ้าบาติก