เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.พอหทัย ซุ่นสั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น สังกัดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรีออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท M.F.A Aligarh muslim university ,INDIA มีความชอบและความถนัดในเรื่องผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม แล

ชื่อ - สกุล

นางสาวพอหทัย ซุ่นสั้น

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

Master of Arts

สาขา

FINE ART

สถาบัน

Aligarh Muslim university

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2006

คุณวุฒิ

ศิลปบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขา

ออกแบบนิเทศศิลป์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2002