เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

พอหทัย ซุ่นสั้น

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม

ปีที่นำเสนอ

4, 2023

จัดโดย

โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดสระเรียง

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

พอหทัย ซุ่นสั้น

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2564

ปีที่นำเสนอ

5, 2021

จัดโดย

วัดวังตะวันตก

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อัปสร อีซอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ปวีณา เจะอารง, พอหทัย ซุ่นสั้น, อุษณีย์ พรหมศรียา, จิราพร เกียรตินฤมล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลันสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง

จังหวัดหรือเมือง

ตรัง

ประเทศ

Thailand (TH)

เอกสารประกอบการสอน

การออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์ Creative of Textile Design, ปีที่จัดทำ 2016

การออกแบบลวดลาย, ปีที่จัดทำ 5, 2021