เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ปรีชา พังสุบรรณ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The sixth International e-Learning Conference 2015

ปีที่นำเสนอ

2015

จัดโดย

TCU

จังหวัดหรือเมือง

Bangkok

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปรีชา พังสุบรรณ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปีที่นำเสนอ

2015

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

Bangkok

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ระบบประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยด้วยจักรกลการเรียนรู้, ปีที่จัดทำ 2019

การประเมินโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2016

เอกสารประกอบการสอน

์Network Operating System, ปีที่จัดทำ 2011

ตำรา

การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ Unix FreeBSD, ปีที่จัดทำ 2009

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- เอกสารการทดลองรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ปีที่จัดทำ 2013 PDF

- เอกสารการทดลองรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย, ปีที่จัดทำ 2015 PDF