เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    มคอ.3 มคอ.5

4111356 ปัญญาประดิษฐ์    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    มคอ.3 มคอ.5

4111212 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล