เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ประธานดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Science and Mathematics Program, Yala Rajabhat University: SMP-YRU) ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดยะลา ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมในการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ลิงก์ไว้ที่ http://smp-yru.blogspot.com

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  SMP  ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในพื้นที่จังหวัดยะลา  จำนวน  12  โรงเรียน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6  ในโครงการจำนวน  1,500  คน

สถานที่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 12 โรงเรียน

วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564

รายละเอียด

ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกคณะ นำความรู้และทักษะในศาสตร์มาบูรณาการเพื่อใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาในด้านวิชาการ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตอาสาและการบริการชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน  เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556-ปัจจุบัน

รายละเอียด

ทำหน้าที่ในบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฝึกปฏิบัติในการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์เพื่อทำกิจกรรมด้านจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการสร้างสันติสุขในพื้นที่ โดยใช้กิจกรรมนักศึกษาเป็นกลไกสำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556-ปัจจุบัน

รายละเอียด

ชมรมชมรมครูอาสาชายแดนใต้ จัดตั้งโดยกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนายอนาฟ ดายามา และเพื่อน ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกิจกรรมด้านการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนที่ขาดโอกาส เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย การเรียนต่อของนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ดำเนินการ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียด

วิทยากรหลักจัด"อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Portfolio ด้วยแอปพลิเคชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25 - 605) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นวิทยากรหลัก พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร นักนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ในวันนี้โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 47 คน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในโครงการ  SMP-YRU

สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25 - 605) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 18 ธันวาคม 2565