เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ฝึกอบรมการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการตำบลทรายขาว

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนตำบลทรายขาว

สถานที่ ตำบลทรายขาว

วันที่ดำเนินการ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

รายละเอียด

ฝึกอบรมอบรมอาชีพด้านการจัดการดอกไม้

กลุ่มเป้าหมาย

ชาวบ้านตำบลทรายขาว

สถานที่ ตำบลทรายขาว

วันที่ดำเนินการ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

รายละเอียด

กิจกรรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชายแดนภาคใต้ (ซัมเปง)

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนตำบลทรายขาว

สถานที่ ตำบลทรายขาว

วันที่ดำเนินการ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

รายละเอียด

อบรมทักษะการแสดงสิละให้เยาวชน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (สิละ)

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนตำบลทรายขาว

สถานที่ ตำบลทรายขาว

วันที่ดำเนินการ ๙ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

รายละเอียด

สร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการชุมชน ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนตำบลทรายขาว

สถานที่ ตำบลทรายขาว

วันที่ดำเนินการ ๑๑ มีนาคม-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รายละเอียด

การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนตำบลทรายขาว

สถานที่ ตำบลทรายขาว

วันที่ดำเนินการ ๒๗ มีนาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

รายละเอียด

กิจกรรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดชายแดนใต้ (ระบำบาติก)

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนตำบลทรายขาว

สถานที่ ตำบลทรายขาว

วันที่ดำเนินการ ๘-๑๒ เมษายน ๒๕๕๗

รายละเอียด

อบรมปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดระยะที่ ๒ (การผลิตหัวเชื้อเห็ดคุณภาพ)

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนตำบลทรายขาว

สถานที่ ตำบลทรายขาว

วันที่ดำเนินการ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

รายละเอียด

อบรมปฎิบัติการแปรรูปเห็ด ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนตำบลทรายขาว

สถานที่ ตำบลทรายขาว

วันที่ดำเนินการ ๑๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

รายละเอียด

อบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง(ระบำพัด)

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนตำบลทรายขาว

สถานที่ ตำบลทรายขาว

วันที่ดำเนินการ ๘-๑๑ เมษายน ๒๕๕๘