เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

สุพัตรา รุ่งรัตน์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซูลฟีกอร์ มาโซ, สุพัตรา รุ่งรัตน์, ยุทธนา กาเด็ม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

๋Jour of Yala Rajabhat University

ปีที่นำเสนอ

9, 2023

จัดโดย

Jour of Yala Rajabhat University

จังหวัดหรือเมือง

Yala Rajabhat University

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุพัตรา รุ่งรัตน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

ปีที่นำเสนอ

1, 2023

จัดโดย

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุพัตรา รุ่งรัตน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

ปีที่นำเสนอ

3, 2022

จัดโดย

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุพัตรา รุ่งรัตน์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซูลฟีกอร์ มาโซ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2021

ปีที่นำเสนอ

2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุพัตรา รุ่งรัตน์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซูลฟีกอร์ มาโซ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2564)

ปีที่นำเสนอ

2021

จัดโดย

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2564)

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตีพิมพ์ 2021

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ , ผู้ร่วมเขียนบทความ เวคิน วุฒิวงศ์, สุพัตรา รุ่งรัตน์, มะสับรี ยามา, อภิชิต อนุบุตร, กมลวรรณ ชนะกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

จังหวัดหรือเมือง

ลำปาง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศรีประไพ อุดมละมุล , ผู้ร่วมเขียนบทความ สมบัติ โยธาทิพย์, เวคิน วุฒิวงศ์, ซูลฟีกอร์ มาโซ, สุพัตรา รุ่งรัตน์, อานนท์ มุสิกวัณณ์, อภิชิต อนุบุตร, กมลวรรณ ชนะกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จังหวัดหรือเมือง

ศรีสะเกษ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นินุสรา มินทราศักดิ์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศรีประไพ อุดมละมุล, มัสวิณี สาและ, ซูลฟีกอร์ มาโซ, สุพัตรา รุ่งรัตน์, อานนท์ มุสิกวัณณ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จังหวัดหรือเมือง

ศรีสะเกษ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศรีประไพ อุดมละมุล , ผู้ร่วมเขียนบทความ จริยา วงศ์กำแหง, ซูลฟีกอร์ มาโซ, สุพัตรา รุ่งรัตน์, มะสับรี ยามา, อภิชิต อนุบุตร

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ครั้งที่ ๑๗

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

จังหวัดหรือเมือง

อยุธยา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุพัตรา รุ่งรัตน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศรีประไพ อุดมละมุล , ผู้ร่วมเขียนบทความ เวคิน วุฒิวงศ์, จริยา วงศ์กำแหง, ซูลฟีกอร์ มาโซ, สุพัตรา รุ่งรัตน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (หน้า ๕๔๓-๕๕๐). นครสวรรค์

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

จังหวัดหรือเมือง

นครสวรรค์

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การพัฒนาผ้าท้องถิ่นที่มีผลต่อการเลี้ยงนกเขาชวาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 7, 2022

การพัฒนาคู่มือเลี้ยงนกเขาชวาเบื้องต้นอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกิจกรรม สำหรับผู้สูงวัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา, ปีที่จัดทำ 2020

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2020

แนวทางการสร้างและพัฒนาเรือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา., ปีที่จัดทำ 2020

ความสำเร็จในการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกร : กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 2018

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มโกปี๊ (กาแฟโบราณ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2017

บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดยะลา กรณีศึกษาผู้นำท้องถิ่นตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา., ปีที่จัดทำ 2017

ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา., ปีที่จัดทำ 2016

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, ปีที่จัดทำ 2015

แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดนกเขาชวา กรณีศึกษา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้., ปีที่จัดทำ 2015

ความคาดหวังของประชาชน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา., ปีที่จัดทำ 2013

เอกสารประกอบการสอน

การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม, ปีที่จัดทำ 2016

การบริหารงานพัฒนาชุมชน, ปีที่จัดทำ 2020

หนังสือ

นกเขาชวาคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ

ผู้แต่ง สุพัตรา รุ่งรัตน์

สำนักพิมพ์ นีโอพ้อยท์ ครั้งที่พิมพ์ 1