เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ปวีณา เจะอารง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ณา--อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด •••ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Marketing และ CSR•••

ดูข้อมูลเพิ่มเติม