เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ยาสมี เลาหสกุล

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

Research interest: Biotechnology, Fermentation, Bioprocess, Microbial products such as microbial oil, microbial pigment, etc., Waste utilization, Vermicompost, Animal feed, Biofuel, Biorefinery, Biocatalyst, Wastewater treatment.

ชื่อ - สกุล

นางสาวยาสมี เลาหสกุล

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

สิงหาคม 2018

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 2012

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

กุมภาพันธ์ 2009

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมทักษะและเทคนิคการเขียนแบบประเมินและรายงาน เพื่อขอรับ การประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Professional Standards Framework (PSF)

2023-11-25 - 2023-11-26

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน

2023-09-08 - 2023-09-09

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation)

2023-05-22 - 2023-05-25

สถาบันอาหาร
อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจักการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์

2023-02-11 - 2023-02-13

กองบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเรียนการสอน ทุนการศึกษา และการมีงานทำ

2022-12-27 - 2022-12-27

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
โครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” รุ่นที่ 5

2022-05-17 - 2022-05-19

มหาวิทยาลัยมหิดล
การตัดต่อวีดิโอผลิตสื่อด้วยมือถือ

2022-03-11 - 2022-03-11

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การฝึกอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

2021-11-12 - 2021-11-12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่ข่าย (node) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ Work Integrated Learning

2020-11-09 - 2020-11-11

-ไม่ระบุ-
กิจกรรมการออกแบบชุดวิชา

2020-09-26 - 2020-09-28

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน

2020-07-16 - 2020-07-17

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ

2020-01-26 - 2020-02-01

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์

2019-12-01 - 2019-12-05

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

2019-05-12 - 2019-05-17

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)