เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

4103589 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา และการเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา    มคอ.3 มคอ.5

4121111 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม    มคอ.3 มคอ.5

14120104 ชีววิทยา    มคอ.3 มคอ.5

14103105 ชีววิทยา    มคอ.3 มคอ.5

14103209 ชีวเคมีสำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม    มคอ.3 มคอ.5

14103430 วิทยาการสาหร่าย

14103213 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล    มคอ.3 มคอ.5

14103325 โครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

4103590 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา    มคอ.3 มคอ.5

14103112 จุลชีววิทยา    มคอ.3 มคอ.5

14103106 ชีวสถิติ    มคอ.3 มคอ.5

14103430 วิทยาการสาหร่าย

4103371 วิวัฒนาการ    มคอ.3 มคอ.5

4103591 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา    มคอ.3 มคอ.5

14103218 เทคโนโลยีจุลินทรีย์    มคอ.3 มคอ.5

4103374 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล